Nam mô a di đà phật có nghĩa là gì

Đức phật lịch sử

ý nghĩa nam mô a di đà phật

Đến thới giới cực lạc được phật a di đà thọ ký cho quý vị, phẩm cuối cùng của kinh vô lượng thọ chính là phẩm phật thọ ký cho chúng ta. Ngày nay pháp danh dùng để quy y của chúng ta đều gọi là “Diệu âm”. Vậy danh hiệu Diệu âm từ đâu mà có, chính là phẩm 48 mà có, thọ ký cho chúng ta. Tất cả thế giới chúng sinh, ta bà giảng sanh về thế giới cực lạc. Trong tương lai thế giới thập phương sẽ thành phật giáo hóa chúng sanh. Danh hiệu đều được là diệu âm như lai. Diệu âm có nghĩa là gì, Nam Mô A Di Đà Phật chính là Diệu Âm. Chúng ta nhờ niệm phật mà thành phật. Tương lai giáo hóa chúng sanh cũng là phương pháp niệm phật thành phật này. Cho nên chúng ta hiện nay dùng diệu âm cư sỉ, tương lai là diệu âm như lai . Nhân quả tương ứng, tên gọi này được phật thích ca mô ni đặt cho chúng ta.
Đức phật lịch sử
Đức Phật lịch sử là Thích Ca Mâu Ni
Tóm lại Thông thường chúng ta hiểu nghĩa Lục Tự Di Đà hay Niệm Phật cầu Vãng sanh là: Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa như sau: Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. A: Có nghĩa là Vô, Không Di Đà: Nghĩa là lượng Phật: Người giác ngộ. Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng. Kinh A Di Đà do Đức Phật lịch sử là Thích Ca Mâu Ni thuyết: – Về phương tây quá mười môn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà. – Phật A Di Đà sẽ rước những người chết có niệm tên Ngài (nam mô A Di Đà Phật) về thế giới Cực Lạc. Thế giới đó tuổi thọ vô lượng vô biên, không có sự khổ chỉ hưởng những điều vui thích.