Máy niệm phật mini

90,000

Máy niệm phật mini dùng để khuyến tấn người bệnh, người sắp lâm chung, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật