Máy niệm phật mini 5 bài

90,000

Máy niệm phật mini dùng để khuyến tấn người bệnh, người sắp lâm chung, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật