Giải đáp thắc mắc: “Bồ Tát Quan Thế Âm là Nam hay Nữ” – Thầy Thích Pháp Hòa

Quán thế âm bồ tát là nam hay nữ

Như quý vị đã thấy Bồ Tát Quan Âm dưới cái dáng của người Nữ là tượng trưng cho tình thương của một người mẹ. Tuy nhiên Bồ Tát thực sự không phải là một người nữ.

Trong lịch sử Bồ Tát Quan Âm chính là một người nam, là một thái tử, là con của một vị vua tên là Vô Tránh Niệm. Vị vua này phát nguyện tu để tạo ra 1 cõi giới tiếp độ chúng sanh, những ai muốn sanh về đó. Vị vua đó chính là Đức Phật A Di Đà.

Còn Quan Âm Bồ Tát là thái tử, thái vua cha mình phát nguyện tu, cũng phát nguyện tu để hộ trì cho cha mình. Vị thái tử đó chính là Quan Thế Âm. Còn 1 vị thái tử nữa thấy cha mình, anh mình cũng phát nguyện như vậy cho nên mình cũng phát nguyện như vậy, Bồ Tát đó chính là Đại Thế Chí

Nếu nói về tiền thân lịch sử, Đức Phật A Di Đà có 4 người con trai: Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Quan Âm , Thế Chí đều là con trai của Đức Phật A Di Đà tên là Vô Tránh Niệm. Nếu Quý Vị Muốn biết thêm thì mở kinh vi hoa ra đọc, kinh vi hoa có kể đủ hết các lịch sử của các ngài.

Đức Quan Âm Bồ Tát chúng ta thường gọi cho đủ là Quán Thế Âm. Chữ Quán có nghĩa là quán sát, là tìm tòi.

Thí dụ mình nói nếu người ta hiểu lầm cái việc đó thì mình nói thôi coi lại đi, quan sát cho kỹ đi, tự nhiên nói vậy sẽ tội cho người ta. Đó chính là năng lực của Quan Âm đó.

Tất cả việc gì, sở dỉ chúng ta khổ vì chúng ta không có thẩm thấu, chúng ta không có nhìn lại, cho nên mình hay bị hớ, mình hay bị mắc lỗi tại vì mình nghe không có kỹ, nghe không kỹ thì lặp lại không kỹ, truyền bá không kỹ, rồi chúng ta sẽ tạo ra cái hiểu lầm

Để hiểu rõ hơn về phât pháp, Quý vị có nhu cầu làm từ thiện, cúng dường , Quý phật tử mua máy nghe thuyết pháp xin hoan hỷ liên hệ Phụ Kiện Song Phát.